|Tilbake til hovedside|


VEDLEGG1: INTERVJUGUIDE

Intervjuguide

I dette avsnittet vil vi redegjøre for vår instrumentutvikling for datainnsamling. I dette tilfelle betyr dette utvikling av intervjuguide og generelle forberedelser til intervjuene. Avsnittet er delt i to hovedpunkter; ett for vår uavhengige variabel og ett for vår avhengige variabel.

 

Uavhengig variabel

 

Forskningsmodellens uavhengige variabel befatter seg med samspillet mellom IT-leder og toppleder. Variabelen består av to overordnete delvariabler og tilhørende undervariabler som angitt i forskningsmodellen. Intervjuguiden fremkommer derav naturlig todelt.

Som angitt i datavalgsdelen av metodekapittelet vil vi benytte oss av en "Structured Open Response"-teknikk. Dette medfører at vi på forhånd har definert spørsmål som vil belyse hovedfenomenenes undervariabler, men disse spørsmålene er retningsgivende og ikke absolutte. Vår målsetning er i første rekke å danne oss en oppfatning av gjeldende tematikk, og hvilke spørsmål som stilles vil bestemmes av intervjuets fremdrift og intervjuobjektets svar. Vi ønsker i første rekke at intervjuobjektene skal beskrive tematikken med sine egne ord, men vi vil supplere med konkrete spørsmål der vi føler at gapet til forskningsmodellen blir for stort. Intervjuguiden er dermed strukturert etter overordnete temaer knyttet til undervariabler i forskningsmodellen, med konkrete spørsmål som angir hvilke elementer vi søker å belyse under hvert tema.

Vurderingsskalaen følger logisk utfra tematikken. Videre er hvert temaområde formulert i et overordnet spørsmål, med påfølgende underspørsmål som stilles etter behov.

Videre vil den uavhengige variabel utgjøre den første delen av intervjuene og dermed også første møte med begge respondentene. Derav finnes også noen innledende spørsmål i denne intervjuguiden, for å sette tonen for intervjuet med noen ukompliserte faktaspørsmål, som også kan anføres til våre kontrollvariabler. I tillegg finnes også et avsluttende spørsmål om en helhetsvurdering av samspillet mellom IT-leder og toppleder. Dette er ikke direkte utledet fra undervariabler, og hensikten er her å invitere til at intervjuobjektet med egne ord setter søkelys på valgte elementer i samspillet, uten ledende spørsmål. Responsen vil forhåpentligvis kunne tilordnes undervariabler i ettertid, og pilotundersøkelsen viste at dette punktet tildels av avgjørende for vår helhetsforståelse av samspillet.

 

IT-leders medvirkning til utvikling av forretningsstrategi.

Innledende spørsmål.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

Kontrollvariabel / ingen

 

 1. Innledende spørsmål.

- utvikling, drift, support etc.

 

 

IT-leders medvirkning til forretningsstrategi.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

IT-leders medlemskap i toppledelsen.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad IT-leder er medlem av toppledelsen.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av medlemskap impliserer økt grad av samspill.

 

 1. Er du medlem i toppledelsen?

 

 

IT-leders medvirkning til forretningsstrategi.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

IT-leders reelle aksept hos toppledelsen.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad IT-leders rolle aksepteres og vurderes av toppledelsen.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av aksept impliserer økt grad av samspill.

 

 1. I hvilken grad har du reel aksept hos toppledelsen?

 

 

IT-leders medvirkning til forretningsstrategi.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

IT-leders daglige gjøremål.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad IT-leders rolle preges av å være Functional Manager(FM) eller Chief Information Officer (CIO),

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av CIO-preg impliserer økt grad av samspill.

 

 1. Hvilke gjøremål inneholder en typisk dag for deg?

 

 

IT-leders medvirkning til forretningsstrategi.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

Ingen/alle.

Vurderingskriterie:

Hvordan IT-leder selv vurderer samspillet med toppleder totalt sett.

 

 1. Hvordan vil du vurdere effektiviteten og kvaliteten på samspillet mellom deg (som IT-leder) og toppleder?

 

Toppleders medvirkning til utvikling av IT-strategi.

Innledende spørsmål.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Kontrollvariabel / ingen

 

 1. Innledende spørsmål.

 

 

Toppleders oppfatning av IT.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Toppleders oppfatning av IT.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad toppleder oppfatter IT som kritisk for virksomheten..

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av viktighet av IT impliserer økt grad av samspill.

 

 1. Hvor viktig mener du IT er i virksomheten?

 

 

Toppleders personlige erfaring fra IT-prosjekter.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Toppleders erfaring fra tidligere IT-prosjekter.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad toppleder har (gode/dårlige) erfaringer fra IT-prosjekter.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av gode erfaringer impliserer økt grad av samspill.

 

 1. Har du personlig erfaring fra deltagelse i IS/IT-prosjekter?

 

 

Toppleders egeninteresse for IT.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Toppleders egeninteresse for IT.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad toppleder har egeninteresse for IT.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av egeninteresser impliserer økt grad av samspill.

 

 1. I hvilket grad er du personlig interessert i IT?

 

 

Toppleders medvirkning til utvikling av IT-strategi.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Ingen/alle.

Vurderingskriterie:

Hvordan toppleder selv vurderer samspillet med IT-leder totalt sett.

 1. Hvordan vil du vurdere effektiviteten og kvaliteten på samspillet mellom deg (som toppleder) og IT-leder?

 

Avhengig variabel

Koblingen mellom IT-strategi og forretningsstrategi som utgjør oppgavens avhengige variabel, bygger som nevnt på Chan (1993;1997). Grad av kobling mellom strategiene avgjøres av i hvor stor grad IT-systemet støtter opp om ulike forretningsstrategiske aspekter. Ut ifra avhandlingen til Chan (1993;1997) vil undervariabelene analyse, planlegging og aggressivitet tjene som en hensiktsmessig inndeling for å forklare vårt hovedfenomen.

I likhet med den uavhengige variabel vil vi også her benytte oss av en "Structured Open Response"-intervjuteknikk.

Intervjuguiden tilknyttet den avhengige variabel er todelt. Den første delen består av spørsmål beregnet på topplederen, mens andre del er tilegnet IT-leder. Siden grad av kobling er definert som IT-støtte til forretningsstrategien, vil svarene avgitt av topplederen være retningsgivende for spørsmålene rettet mot IT-leder. Således ligger det ingen direkte teoretisk antagelser til grunn for intervjuet med toppleder, da den overordnete teoretiske antagelsen er at sammenheng mellom IT-støtte og forretningsbehovene impliserer grad av kobling.

Alle spørsmålene som finnes i intervjuguiden er hentet fra undersøkelsen til Chan (1997). Som angitt i metodedelen er undersøkelsen svært stor i omfang, og vi har benyttet faglig skjønn for å velge ut noen av de totalt 274 spørsmålene brukt i avhandlingen. Bokstav og tall (f.eks. A4-12) bak spørsmålene refererer til tilsvarende spørsmål i Chans undersøkelse. (Chan 1998b). Spørsmålene finnes i vedlegg2.

Spørsmålene er organisert som fem hovedspørsmål under hver undervariabel med tilhørende stikkord og underspørsmål for å antyde relevant tematikk. Ettersom vi søker en dypere forståelse av bedriftens virksomhet ved hjelp av kvalitative intervjuer og tildels induktiv metode, vil de reelle spørsmålene som stilles preges av intervjuobjektets svar. Spørsmålene til IT-leder vil i enda mindre grad preges av våre pre-formulerte underspørsmål, ettersom det er toppleders formuleringer og analyser som danner målestokken og tematikk. Et slikt avhengighetsforhold lar seg vanskelig uttrykke presist i en intervjuguide, og våre underpunkter er således utelukkende som retningsgivende stikkord å regne.

 

Toppleders oppfatning av strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Kartlegging av strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Analyse (bruk av informasjon, data, prognoser i driften)

Vurderingskriterie:

I hvilken grad og hva slags analyser er strategisk viktig for forretningsdriften.

Teoretisk antagelse:

Ingen

1. I hvor stor grad benyttes statusrapporter ? (A4-12)

(f.eks analyse av produksjon, salg, verdikjedene, firmaets posisjon i markedet)

 1. I hvor stor grad benytter firmaet seg av What-if-studier? (A4-11)
 2. (f.eks. er What-if-studier en kritisk suksessfaktor)

 3. I hvor stor grad benytter firmaet seg av prognostisering ? (A4-2)
 4. (f.eks. prognostisere markeder, produkter, konkurrenter, eksterne trender)

 5. I hvor stor grad er firmaet avhengig av fakta for å fatte beslutninger ? (A1-16,18)

(f.eks. krever masse info. for å dag-til-dag beslutninger)

(f.eks. utvikler meget grundige analyser når konfrontert med store avgjørelser)

 

Kartlegging av strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Planlegging (langsiktig perspektiv, prognoser, kortsiktige vurderinger.)

Vurderingskriterie:

I hvilken grad og hva slags planlegging er strategisk viktig for forretningsdriften.

Teoretisk antagelse:

Ingen

 1. I hvor stor grad er firmaet villig til å ofre kortsiktig profitt for å sikre markedsandeler ? (A1-5)
 2. I hvor stor grad reflekterer kriterier for budsjettallokeringer kortsiktige betraktninger ? (A1-8)
 3. I hvor stor grad fokuserer firmaet på kortsiktige ytelser/resultater ? (A2-7)
 4. I hvor stor grad er prosjekter avhengig av sikre ROI ? (A2-8)
 5. Hvor mye av forskningen til firmaet er rettet mot langsiktighet for å sikre fremtiden? (A1-10)

 

 

 

Kartlegging av strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Respondent:

Toppleder

Undervariabel:

Aggressivitet (handlingsdyktighet, aktive, risikovillighet, ønske om)

Vurderingskriterie:

I hvilken grad og hva slags aggressivitet er strategisk viktig for forretningsdriften.

Teoretisk antagelse:

Ingen

 1. I hvor stor grad er firmaet risikovillig? (A1-3,11 A2-14)
 2. (f.eks. firmaets operasjoner er mer risikofylte enn konkurrentenes)

  (f.eks firmaet adopterer en konservativ tilnærming i viktige avgjørelser)

  (f.eks det er tillatt for ledere å feile)

 3. I hvor stor grad ønsker firmaet å være en first-mover ? (A1-4,21 A3-1)
 4. (er dere vanligvis blant de første til å introdusere nye varer, tjenester, markeder?)

  (vi ekspanderer vanligvis foran konkurrentene)

  (i hvor stor grad opptrer firmaet aggressivt i markedet?)

 5. I hvor stor grad ønsker firmaet å være blant topp 3 i markedet ?(A1-9,A2-4,A3-7)
 6. (vi streber etter å være blant topp 3 i markedet)

  (vi søker en konstant effektivisering av våre prosesser)

  (vi allokerer mye oppmerksomhet rundt forretningsoperasjonene)

 7. I hvor stor grad tar firmaet i bruk ny teknologi ? (A1-12,19 A2-5, A3-6)
 8. (vi adopterer totalt forskjellig teknologi hvis nødvendig for å utvikle markedsposisjoner)

  (vi har foretatt signifikante modifikasjoner på teknologien som vi bruker i dag)

  (vi har innovative eller billedlige løsninger til de fleste forretningsproblemene)

  (i hvor stor grad utnytter dere forretningsmuligheter ?)

 9. I hvor stor grad bygger firmaet relasjoner ? (A3-8,9,10)

(vi fokuserer på å bygge relasjoner med våre store kunder)

(vi fokuserer på å bygge relasjoner med våre store leverandører (av finansielle tjenester, nøkkelservices, materialer etc.)

(vi fokuserer på å bygge relasjoner med våre store distributører)

 

 

IT-leders oppfatning av IT-støtte til strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Kartlegging av IT-støtte til strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

IT-støtte for analysedelen av forretningsbehovene.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad IT støtter opp om analysebehovene til forretningsdriften.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av IT-støtte til analysebehovene (identifisert av toppleder) impliserer høyere grad av kobling.

 

 

 1. I hvor stor grad støtter IT-systemene opp om status rapporter ? (D4-12)
 2. (IT-støtte for produksjon, salg, verdikjeden, firmaets posisjon)

 3. I hvor stor grad støtter IT-systemene opp om What-if-studier ? (D4-11)
 4. I hvor stor grad støtter IT-systemene opp om prognotiseringen ? (D4-2)
 5. (IT-systemet lager prognoser for markeder, konkurrenter, eksterne trender)

 6. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om innhenting av fakta ? (D1-16,18)

(IT-systemet gir fakta nødvendig for å støtte dag-til-dag avgjørelser)

(IT-systemet muliggjør utvikling av detaljerte analyser av gjeldende forretningssituasjon)

Kartlegging av IT-støtte til strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

IT-støtte for planleggingsdelen av forretningsbehovene.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad IT støtter opp om planleggingsbehovene til forretningsdriften.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av IT-støtte til planleggingsbehovene (identifisert av toppleder) impliserer høyere grad av kobling..

 

 

 

 1. I hvor stor grad muliggjør IT-systemet å fange op forandringer i firmaets markedsandeler? (D1-5)
 2. I hvor stor grad tillater IT-systemet å endre budsjettallokeringer basert på kortsiktige betraktninger (D1-8)
 3. Støtter IT-systemet mest opp om langsiktige eller kortsiktige resultater ? (D2-7)
 4. I hvor stor grad kan IT-systemet beregne ROI på investeringer ? (D2-8)

5. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om langsiktig forskning? (D1-10)

 

 

Kartlegging av IT-støtte til strategiske aspekter ved forretningsdriften.

Respondent:

IT-leder

Undervariabel:

IT-støtte for aggressivitetsdelen av forretningsbehovet.

Vurderingskriterie:

I hvilken grad IT støtter opp om aggressitivtetsbehovene til forretningsdriften.

Teoretisk antagelse:

Høyere grad av IT-støtte til aggresisivitetsbehovene (identifisert av toppleder) impliserer høyere grad av kobling.

 

 1. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om en risikoinnstillt bedrift? (D1-3,11 D2-14)
 2. (IT-systemet hjelper å ta kalkulert risiko)

  (IT-systemet sørger for nok informasjon til å ha en konservativ tilnærming til avgjørelser)

  (IT-systemet tillater ledere å eksperimentere med informasjon (manipulere og generere rapporter i sikre omgivelser))

 3. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om å være en first-mover ? (D1-4,21 D3-1)
 4. (IT-systemet hjelper oss å introdusere nye varer og tjenester)

  (IT-systemet hjelper oss å være aggressive i markedet)

  (IT-systemet hjelper oss til å være foran konkurrentene (ved overvåking av konkurrentene og deres trekk))

 5. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om å være blant topp 3 i markedet ? (D1-9, D2-4, D3-7)

(IT-systemet hjelper oss å være blant topp 3)

(IT-systemet forbedrer effektiviteten i bedriften)

(IT-systemet hjelper oss å maksimere forretningsoperasjonene)

 1. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om bruk av ny teknologi ? (D1-12,19 D2-5, D3-6)

(IT-systemet i organisasjonen har ofte blitt adoptert for å sikre markedsposisjoner)

(IT-systemet i organisasjonen hjelper oss å generere innovative løsninger for forretningsproblemer)

(IT-systemer gir oss nødvendig informasjon fro å utnytte nye forretningsmuligheter)

5. I hvor stor grad støtter IT-systemet opp om bygging av relasjoner ? (D3-8,9,10)

(IT-systemet hjelper oss å etablere sterke markedslinker generelt)

(IT-systemet er en integrert del av vår konkurranse strategi)

(IT-systemet drar fordel av våre unike styrker)

 

 

Som tidligere nevnt i dette kapittlet, ønsker vi å undersøke undersøkelsesenhetene ved hjelp av et Structured Open Response kvalitativt intervju. Den uavhengige variablen er i større grad kvantifiserbar og forutsigbar, og intervjuguiden vil følgelig ha et strukturert preg.

 
|Tilbake til hovedside|