|Tilbake til hovedside|


Sammendrag av oppgaven

I denne oppgaven har vi undersøkt om samspillet mellom IT-leder og toppleder i norske selskap har innflytelse på koblingen mellom IT-strategi og forretningsstrategi.

Til grunn for vår analyse ligger dybdeintervjuer med IT-ledere og toppledere i henholdvis Rikshospitalet, Handelshøyskolen BI, Selmer og et selskap som ønsket å være anonymt, kalt selskap X. Intervjuobjektene har ikke deltatt i analysedelen, og denne står således utelukkende for vår egen regning.

Våre opprinnelige forventninger rundt tematikken tilsa at en tettere integrering mellom IT og forretning, uttrykt ved at IT-leder deltar på forretningssiden og toppleder på IT-siden, ville gi en økt/bedre kobling mellom IT-strategien og forretningsstrategien. Resultatene avslører derimot et mer nyansert bilde av problemstillingen. Det fremkommer at det i første rekke er IT-leders samspill med forretningsdelen som er avgjørende for kobling mellom IT og forretning, mens toppleders involvering med IT-delen er mindre utslagsgivende. Resultatene viser at IT-lederens rolle i fremtiden bør være av mer forretningsmessig karakter dersom man ønsker en sterkere kobling mellom IT-strategien og forretningsstrategien.

Skrevet av:
Christian Figenschou, Asker, figen@figen.com
Thomas Ryd, Lørenskog, tryd@online.no

 

Studium : Siviløkonomstudiet, Handelshøyskolen BI

Retning : Informasjonsledelse

Veileder : Petter Gottschalk, Førsteamanuensis

Innlevert : August, 1999

 

 

Forord

Denne diplomoppgaven er først og fremst et resultat av utallige diskusjoner og meningsyttringer forfatterne imellom. Millioner av ord og meninger har skiftet eiere, og såvel intelligente som mindre intelligente løsninger har funnet sin plass i denne prosessen. Prosessen fra start til mål har ikke gått uten omveier og feilskjær, og at det ikke ble flere av dem har vi også andre enn oss selv å takke for.

Først og fremst vil vi rette en stor takk til vår veileder Petter Gottschalk for faglig, og ikke minst, moralsk oppmuntrende støtte. Vi har nytt godt av og vært avhengig av all hjelp og rettledning vi har mottatt underveis.

Videre ønsker vi å rette en takk til Tor J. Larsen for hans entusiastiske og kompromissløse kick-start på oppgaveprosessen.

Til slutt vil vi uttrykke vår takknemlighet til respondentene som har gjort denne oppgaven mulig. Takk til: Katrine Weisteen Bjerde og Åge Danielsen (Rikshospitalet), Torger Reve og Knut Jørgensrud (Handelshøyskolen BI), Knut Gaaseide og Kjetil Sand (Selmer ASA), Petter Hausken (Cappelen AS) og Bård Braathen (Franzefoss), og N.N (Selskap X).

Det er i et øyeblikk av stolthet og tilfredshet siviløkonomene Thomas Ryd og Christian Figenschou med dette presenterer sin diplomoppgave.

 

 

 

Sandvika, 26.august 1999

 

 

 

___________ _________________

Thomas Ryd Christian Figenschou

 
|Tilbake til hovedside|