|Tilbake til hovedside|
Vær oppmerksom på at analysen og vurderingen av hver enkelt selskap står fullt og helt på forfatternes regning. Av metode- og ressursmessige hensyn har selskapene og intervjuobjektene ikke medvirket i vurderingsprosessen.

Presentasjon av undersøkte selskaper

I de neste avsnittene vil vi presentere data fra våre undersøkte selskaper. Hvert selskap blir først beskrevet i korte trekk, før vi kort kommenterer intervjuet og dets forløp. Deretter vil det bli foretatt en vurdering av forskningsmodellens avhengige og uavhengige variabel i lys av avgitte svar. En kvalitativ vurdering ligger til grunn for en "score" fra en til fem som beskriver i hvor stor grad de enkelte undervariablene er gjeldende. Disse scorene danner grunnlaget for den videre analysen av helheten og kausale sammenhenger, som følger etter presentasjonen av selskapene.

 
|Tilbake til hovedside|